اردوی شبی در مدرسه
برگزاری اردوی شبی در مدرسه ویژه کلاس پنجمی ها همراه با شادی ، نشاط و مهارت ) درروز پنج شنبه تاریخ 29 دی ماه از ساعت 18:30 الی 8 صبح روز جمعه
توسط محمد امیر امیری در 1401/10/27