کسب مقام اول المپیاد رویش بازی های فکری رشته (پنتاگو)
کسب مقام اول المپیاد رویش (بازی های فکری )رشته پنتاگو توسط دانش آموز عزیز محمد مهدی سلطانیان در مرحله ناحیه و راهیابی ایشان به مرحله استانی را به خانواده بزرگ میعاد امام رضا (ع) تبریک عرض می نماییم .
توسط محمد امیر امیری در 1400/09/16